Sale!
Ami 220811 8

Chứng chỉ nghiệp vụ Mầm non và Quản lý Mầm non Sư phạm Trung Ương

Product Description

Chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục sư phạm mầm non , chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non, tìm lớp học chứng chỉ mầm non, học chứng chỉ quản lý mầm non, Cao đẳng Sư phạm Trung Ương cấp chứng chỉ quản lý mầm non

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 251/TB-CĐSPTƯ

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ

Căn cứ theo Chương trình giáo dục trình độ cao đẳng các ngành đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép;

Căn cứ nhu cầu xã hội và điều kiện thực tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

I. Ngành Giáo dục Mầm non

1. Chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục Mầm noncho đối tượng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục mầm non.

2. Chứng chỉ “Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo hướng đổi mới”cho cán bộ, giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục; gồm các chuyên đề:

– Tổ chức Hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non

– Tổ chức Hoạt động Tạo hình trong trường Mầm non

– Giáo dục Kĩ năng sống cho trẻ mầm non

– Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

– Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường Mầm non

– Giáo dục trẻ tại nhà trẻ

3. Chứng chỉ Quản lý Giáo dục Mầm nonvà “Tổ chức thực hiện Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” cho đối tượng cán bộ giáo viên đã qua công tác tại các cơ sở giáo dục.

4. Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ ngành Giáo dục Đặc biệt cho đối tượng làm trong trường mầm non và các cơ sở chăm sóc giáo dục đặc biệt

  – Giáo dục Hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường Mầm non

  – Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ

  – Can thiệp sớm và Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

II. Ngành Sư phạm Âm nhạc

   Chứng chỉ “Kỹ thuật sử dụng đàn phím trong nhà trường”  “Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.

III. Ngành Sư phạm Mỹ thuật

  Chứng chỉ “Tổ chức hoạt động Mỹ thuật trong nhà trường” (trong trường Mầm non, Tiểu học và THCS) cho mọi đối tượng.

IV. Ngành Thông tin – Thư viện

  Chứng chỉ “Nghiệp vụ về Công tác Thư viện” cho đối tượng công tác thư viện tại các cơ quan, trường học, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

V. Ngành Công nghệ Thiết bị Trường học

  Chứng chỉ “Quản lý thiết bị dạy học tiểu học”và “Quản lý thiết bị dạy học THCS”

VI. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Cho đối tượng ngoài ngành sư phạm có nhu cầu dạy học tại các trường Tiểu học, THCS.

VII. Chứng chỉ Tin học trình độ A, B, C và Chứng chỉ Ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ A, B: theo “Qui định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên” ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú ý: Thời gian đào tạo: từ 1 đến 3 tháng (theo nội dung chương trình cho từng loại chứng chỉ)

Để biết thêm thông tin tuyển sinh của trường cao đẳng Sư Phạm Trung Ương  xin liên hệ:

Hotline: 0981 615 120 (gặp cô Hương Lý – phòng tuyển sinh)

Email: [email protected]

https://sites.google.com/site/daotaosuphammamnonhanoieduvn/

 

Chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục mầm non, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2, chứng chỉ quản lý giáo dục mầm non, chứng chỉ nghiệp vụ về công tác thư viện, chứng chỉ tổ chức hoạt động mỹ thuật trong nhà trường, chứng chỉ nghiệp vụ trong ngành sư phạm âm nhạc, chứng chỉ quản lý thiết bị dậy học, Chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục mầm non, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chứng chỉ nghiệp vụ Mầm non và Quản lý Mầm non Sư phạm Trung Ương”